Home » Kinh doanh » Đề xuất áp giá điện khác nhau cho từng vùng
Bộ Công Thương vừa đề xuất sửa đổi Luật Điện lực theo hướng áp dụng giá điện khác nhau đối với từng địa bàn, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Luật Điện lực đang bộc lộ những hạn chế nhất định. Cụ thể như cơ chế chính sách về giá điện chưa phù hợp với hiện tại; đầu tư phát triển điện lực chưa thực sự khuyến khích được mọi thành phần kinh tế tham gia. Chính sách giá điện chưa thể hiện được cơ chế thị trường, vẫn có sự bù chéo giữa các nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện và giữa các vùng. Ngành điện chưa khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nguồn điện.

Do đó, Bộ Công Thương đề xuất sửa đối Luật Điện lực theo hướng áp dụng giá điện khác nhau đối với các địa bàn, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, đảm bảo cân bằng lợi ích tương đối của đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện. Chính phủ sẽ quyết định chủ trương, cơ chế, điều kiện và nguyên tắc định gia điện, khung giá bán điện lẻ trong từng thời kỳ. Bộ trưởng Công Thương quyết định biểu giá bán điện lẻ chi tiết, giá truyền tải, phân phối và được quyền điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường đã được Thủ tướng phê duyệt.

Giá bán lẻ điện ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo đã được nối vào lưới điện quốc gia sẽ được xác định và thực hiện theo Biểu giá bán lẻ điện do Bộ trưởng Công Thương quy định.

Bách Hợp

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc