Home » Cổ truyền, Văn hóa » Sứ thần Trương Trọng khiến vua Hán phải bội phục

Vào cuối năm 78 sau công nguyên, Giao Chỉ bị lệ thuộc vào nhà Hán sau cuộc chiến thất bại của Hai Bà Trưng. Bấy giờ ở quận Nhật Nam có người tên là Trương Trọng có học hành nên được làm Thuộc Lại.

Sứ thần

Sứ thần đối đáp với vua phương Bắc. (Ảnh qua Youtube)

Bấy giờ theo lệ nhà Hán thì mỗi năm các nước lân bang phải cho người về triều cống nạp sản vật quý hiếm và báo lại tình hình ở nước sở tại, Trương Trọng được viên Thái Thú cử đi chầu vua Hán.

Trương Trọng đến kinh đô Lạc Dương (nay thuộc tỉnh Hà Nam – Trung Quốc) tâu bày mọi việc trong quận lên vua Hán. Hán Minh Đế thấy Trương trọng là dân man di ở cõi xa, lại thấy người thấp bé nên rất coi thường, bèn hỏi:

– Viên tiểu lại nhỏ bé kia người quận nào?

Trương Trọng khảng khái đáp rằng:

– Thần là Kế Lại, người thay mặt Thái thú Nhật Nam vào chầu vua và dâng sớ lên triều đình, chứ không phải là một viên lại nhỏ. Bệ hạ muốn dùng người có tài cán hay chỉ muốn đo xương thịt?

Kinh đô Lạc Dương. (Ảnh từ chudu24.com)

Kinh đô Lạc Dương. (Ảnh từ chudu24.com)

Vua Hán thấy câu trả lời cứng cỏi, dù tức tối nhưng không có lý do gì để bắt bẻ. Mấy hôm sau dịp tết nguyên đán, Vua mở tiệc mừng với các quần thần cùng sứ giả các nơi. Nhìn thấy Trương Trọng, Vua Hán nhớ lại chuyện mấy hôm trước, nên nhân lúc có dủ các quan bèn nói:

– Nhật Nam có nghĩa là “phía Nam mặt trời”. Ta nghe nói tất cả nhà cửa của dân chúng ở quận này tất thảy đều xoay hướng về phương Bắc để trông thấy mặt trời, có đúng phải vậy không?

Trương Trọng bình tĩnh đáp rằng:

  • Tâu bệ hạ, theo thiện ý của thần thì Nhật Nam không phải là phía Nam mặt trời. Một bậc túc nho không ai hiểu như thế. Đất Trung Nguyên (Trung Quốc) có quận gọi là “Vân Trung” nhưng quận ấy có ở trong mây đâu? Có quận gọi là “Kim Thành” nhưng có phải là thành xây bằng vàng đâu? Ấy là người đời đặt tên thế thôi chứ thực không phải như thế. Lại nữa, ở nơi nào thấy mặt trời cũng đều mọc ở đằng Đông, kẻ thất phu cũng hiểu được như thế. Còn ở xứ Nhật Nam không ai xoay về phương Bắc để trông thấy mặt trời. Ngược lại “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam” là tục lệ của người dân Nhật Nam. Chứ chẳng ai thay đổi được tục lệ đó.

Hán Minh Đế cùng quần thần đều ngây người trước câu trả lời của Trương Trọng. Sự thông minh và tài ứng đối của ông đã khiến Hán Minh Đế phải thêm một lần khâm phục. Sau này ông được Vua Hán trọng dụng phong cho làm Thái Thú quận Kim Thành.

Trần Hưng

Theo trithucvn.net

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc