Home » Cổ truyền, Văn hóa » Gia Cát Lượng tiên tri nhân loại sẽ tiến nhập vào nền văn minh mới (phần 1)
Thơ rằng:
Tri kỳ bất khả hoàn thị vi,
Diễn thành trung nghĩa vạn cổ thùy.
Thị phi thành bại não hậu sự,
Bi khổ tân toan tố dữ thùy.
Tạm dịch:
Biết rằng không thể vẫn cứ đi,
Diễn vai trung nghĩa mãi khắc ghi.
Thị phi thành bại còn đâu nữa,
Buồn đau chua xót tỏ cùng mi.

Gia Cát Lượng – “hóa thân của trí tuệ”

Trong văn hóa Trung Quốc, Gia Cát Lượng rõ ràng là “hóa thân của trí tuệ”. Những sự tích về Gia Cát Lượng trong «Tam Quốc Diễn Nghĩa» đã miêu tả rất tinh tế sâu sắc. Tại Trung Quốc, không có ai chưa từng đọc qua «Tam Quốc Diễn Nghĩa» hoặc nghe qua các cố sự của «Tam Quốc Diễn Nghĩa», bởi vậy, gần như ai ai cũng đều biết Gia Cát Lượng, thậm chí cả những người mù chữ cũng biết.

Vậy thì Gia Cát Lượng đã để lại những điều thần kỳ gì?

Gia Cát Lượng (181~234 SCN), tự Khổng Minh, là quân sư của Lưu Bị thời Tam Quốc, sau khi Lưu Bị xưng Đế ông trở thành Thừa tướng nhà Thục Hán. Tương truyền Gia Cát Lượng có khả năng thấu Trời hiểu Đất, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, dụng binh như Thần. Nếu không có Gia Cát Lượng, một mình sức Lưu Bị hoàn toàn không thể dựng nên cơ nghiệp. «Xuất Sư Biểu» nổi tiếng của Khổng Minh đã thể hiện tinh thần trung nghĩa “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi” của ông.

Đối với Gia Cát Lượng, người ta đều đã biết nhiều, nhưng đại đa số coi ông là người với trí tuệ mưu lược quân sự “ngồi trong trướng bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm”. Trên thực tế, Gia Cát Lượng dự liệu như Thần — ông có năng lực dự tính siêu thường, chẳng những tinh thông binh pháp, mà quan trọng hơn là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. “Thiên văn” ở đây không phải là thiên văn học ngày nay, hoặc là dự báo thời tiết. Những người tu Đạo trong quá khứ đều biết dùng Dịch Lý để giải thích và quan sát thiên tượng, nếu dùng khái niệm khoa học hiện nay mà nói, là có khả năng đột phá sự hạn chế thời-không ở một tầng thứ nhất định, quan sát những biến hóa của thời gian, không gian trong một phạm vi rộng.

Gia Cát Lượng tinh thông thuật số Dịch Lý, biết cách quan sát thiên tượng để phán đoán tình hình. Ngoài ra, ông còn có khả năng xem tướng. Ví dụ, ngay lần đầu tiên gặp Ngụy Diên, Gia Cát Lượng đã biết trước người này tất sẽ tạo phản, sau này Ngụy Diên quả nhiên phản bội nhà Thục Hán sau khi Gia Cát Lượng bệnh chết; tuy nhiên Gia Cát Lượng đã sớm chuẩn bị cẩm nang, dặn dò Đại tướng Mã Đại chém chết Ngụy Diên.

Gia Cát Lượng sáu lần ra Kỳ Sơn không thành công, ông đã sớm biết nhà Thục Hán rốt cuộc không thể thống nhất đại nghiệp. Gia Cát Lượng đã biết không thể làm mà vẫn làm, hoặc để báo đáp ân nghĩa ba lần thăm lều cỏ của Lưu Bị cùng ước nguyện ủy thác của tiên đế, càng có khả năng là ông biết trước sứ mệnh của mình — nhân vật lịch sử! Độc giả có thể hỏi, vì sao biết trước tương lai mà vẫn không thể thay đổi được lịch sử? Biết kết cục rồi mà sao vẫn gắng sức làm? Câu hỏi này xin để lại cho độc giả suy ngẫm.

Giới thiệu vắn tắt «Mã Tiền Khóa»

Dự ngôn «Mã Tiền Khóa» (马前课) là do Thừa tướng Gia Cát Lượng nhà Thục Hán thời Tam Quốc sáng tác. Nhắc đến Gia Cát Lượng, tại Trung Quốc có thể nói hầu như nhà nhà đều biết, nhưng rất ít người biết về «Mã Tiền Khóa». Tương truyền Gia Cát Lượng vào lúc nhàn hạ trong quân ngũ đã sáng tác «Mã Tiền Khóa» (Tên «Mã Tiền Khóa» có nghĩa là “quẻ bói gieo trước ngựa”). Đây là bài tiên tri dự đoán những đại sự trong thiên hạ, tổng cộng có 14 khóa, trong đó 10 khóa đã được phá giải, còn lại 4 khóa để lại cho các kẻ sĩ có tri thức khám phá. mỗi khóa dự ngôn một thời đại lịch sử, mà mỗi một khóa lại tuân theo một trật tự sắp xếp. Khi mỗi thời đại lịch sử qua đi rồi, người ta quay lại xem mới thấy Gia Cát Lượng dự ngôn chuẩn xác đến phi thường.

Tương đối mà nói, «Mã Tiền Khóa» của Gia Cát Lượng so với những dự ngôn khác xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc là dễ phá giải hơn, bởi vì nó quy tắc phi thường, mỗi khóa dự ngôn một triều đại lịch sử, thuận theo diễn biến lịch sử mà miêu tả. Còn các dự ngôn khác, có khi một triều đại dự ngôn rất nhiều đại sự, có triều đại lại ít đại sự, không có quy luật, do đó không dễ xem lời dự ngôn đối ứng với triều đại nào.

«Mã Tiền Khóa» tổng cộng 14 khóa. 10 khóa đầu bắt đầu từ thời Thục Hán, một mạch đến Trung Hoa Dân Quốc ra đời, phi thường chuẩn xác. Trong khóa đầu tiên của «Mã Tiền Khóa», Gia Cát Lượng nói “Vô lực hồi thiên, Cúc cung tận tụy, Âm cư Dương phất, Bát thiên nữ quỷ”. Trong «Xuất Sư Biểu» ông cũng nói qua: “Thần cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi“, tám chữ này chính là Gia Cát Lượng tự miêu tả mình, bởi vì ông biết giang sơn nhà Hán khí số đã hết, không ai có thể cứu vãn được nữa. Hai câu sau “Âm cư Dương phất, Bát thiên nữ quỷ”, “Bát thiên nữ quỷ” ở đây là câu đố chữ, chữ “Bát” (八) thêm chữ “thiên” (千) thêm chữ “nữ” (女) rồi thêm chữ “quỷ” (鬼), hợp thành một chữ “Ngụy” (魏), chính là nói Thục Hán cuối cùng bị nước Ngụy tiêu diệt.

Trong tổng cộng 14 khóa, mỗi khóa nói về một triều đại. Ví như Khóa 4, là nói về sau khi triều Đường kiến lập, quẻ nói “Thập bát nam nhi, khởi vu Thái Nguyên”. Chữ “Nam nhi” này, chúng ta sinh con trai gọi là “tử” (子), “Thập bát tử” (十八子) hợp thành một chữ “Lý” (李), chính là chỉ cha con Lý Uyên triều Đường đoạt được thiên hạ; “Khởi vu Thái Nguyên”, ấy là vì Lý Uyên năm ấy khởi binh từ Thái Nguyên.

Lại như Khóa 8 nói về triều Minh, triều Minh là Chu Nguyên Chương giành lấy thiên hạ. Quẻ này nói “Nhật nguyệt lệ thiên, Kỳ sắc nhược xích, Miên miên diên diên, Phàm thập lục thế”. “Nhật nguyệt lệ thiên” lại là một câu đố chữ, chữ “Nhật” (日) cộng thêm chữ “nguyệt” (月) là chữ Minh (明), chỉ triều Đại Minh; chữ “xích” trong “Kỳ sắc nhược xích” là mang ý sắc đỏ thẫm (chu hồng), ám chỉ thiên hạ nhà Chu. “Miên miên diên diên, Phàm thập lục thế”, có nghĩa triều Minh truyền được tổng cộng 16 đời Vua.

Có người có thể hỏi, dự ngôn này có phải do người đời sau soạn ra hay không? Đây là vấn đề rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, bản «Mã Tiền Khóa» còn lưu lại hiện nay là bản có chú giải của nhà sư Thủ Nguyên tại núi Bạch Hạc vào những năm Quang Tự triều Thanh, ông lúc ấy đã 86 tuổi. Trong «Mã Tiền Khóa», dự ngôn về triều Thanh là “Thủy nguyệt hữu chủ, Cổ nguyệt vi quân”. “Thủy nguyệt hữu chủ” là một câu đố chữ, ba điểm bộ Thủy (氵) cộng thêm chữ “nguyệt” (月) rồi thêm chữ “chủ” (主) hợp thành một chữ “Thanh” (清); “Cổ nguyệt vi quân”, chữ “Cổ” (古) thêm chữ “nguyệt” (月) là chữ “Hồ” (胡). Triều Thanh là thiên hạ của dân tộc Mãn thiểu số, do đó “Cổ nguyệt vi quân” là nói người dân tộc Mãn tiến vào làm chủ Trung Nguyên. Kế đó còn có tám chữ “Thập truyền tuyệt Thống, Tương kính nhược tân”, về câu này, Thủ Nguyên lão hòa thượng không giải, ông nói: “Lão tăng sinh vào những năm Gia Khánh (năm 1806), năm nay đã 86 tuổi (năm 1892), mấy câu sau này không dám nói bừa“. Nếu như lão hòa thượng này có thể đợi thêm mấy thập niên nữa, tận mắt chứng kiến cách mạng Tân Hợi năm 1911, Hoàng đế cuối cùng của triều Thanh là Tuyên Thống thoái vị, đối với khóa này sẽ có thể giải thích hoàn chỉnh. “Thống” là chỉ “Tuyên Thống”, “Thập truyền tuyệt Thống” là chỉ triều Thanh tính từ khi Thuận Trị nhập quan xưng Đế đến Tuyên Thống tổng cộng là 10 Hoàng đế──Hoàng đế đầu tiên là Ái Tân Giác La. Sau đó là Nỗ Nhĩ Cáp Xích, rồi truyền đến Hoàng Thái Cực, hai vị Hoàng đế này là ở ngoài kinh thành, sau quân Thanh nhập quan ải là thời Hoàng đế Thuận Trị, Thuận Trị truyền cho Khang Hy, tiếp đến Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, Đạo Quang, Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự và Tuyên Thống, tổng cộng vừa đúng 10 vị Hoàng đế, “tuyệt Thống” là chỉ Hoàng đế cuối cùng Tuyên Thống. Có thể thấy «Mã Tiền Khóa» đối với sự diệt vong của triều Thanh đã sớm biết trước, chẳng qua là vì sự tình còn chưa phát sinh, nên lão hòa thượng không dám đoán liều, buộc lòng phải ngưng. Có thể thấy «Mã Tiền Khóa» không phải do hậu nhân soạn, nếu như nói là do Thủ Nguyên soạn, ông có thể dự ngôn chuẩn xác về triều Thanh, vậy thì bản thân Thủ Nguyên cũng là nhà tiên tri rồi.

Khóa 10 chính là dự ngôn Trung Hoa Dân Quốc──Tôn Trung Sơn sáng lập nước Cộng hòa đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Sau Khóa 10 là nói về những sự kiện sau thời Trung Hoa Dân Quốc, tượng của Khóa 13 nói: “Hiền bất di dã, Thiên hạ nhất gia, Vô danh vô đức, Quang diệu Trung Hoa”, đây hiển nhiên là chỉ thời thái bình thịnh thế, thế giới đại đồng, kết cục đại viên mãn như thế này ở trong nhiều dự ngôn cũng có đề cập tới

Hết phần 1

Chanhkien

Chuyên đề: ,

01 ý kiến dành cho “Gia Cát Lượng tiên tri nhân loại sẽ tiến nhập vào nền văn minh mới (phần 1)”

  1. Quách Thành 15/06/2013

    trên cả tuyệt vời !!!!!!!!!!!

    Reply

Ý kiến bạn đọc