Home » Cổ truyền, Văn hóa » Câu chuyện về một người Việt đã truyền Phật học đầu tiên vào Trung Quốc

Nhiều người tin rằng Phật Giáo truyền nhập vào Trung Quốc là từ thời Bồ Đề Đạt Ma vào thế kỷ thứ 5, đến nay còn lựu truyền câu chuyện Đạt Ma dùng một cọng lau vượt sông Dương Tử đến chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn.

Bồ Đề Đạt Ma

Bồ Đề Đạt Ma vượt sông bằng một cây lau. (Tranh từ Internet)

Thế nhưng các nghiên cứu cho thấy trước Bồ Đề Đạt Ma đến 2 thế kỷ một người Việt đã đưa phật học đến truyền bá tại Trung Quốc, người đó là Thiền sư Khương Tăng Hội.

Khương Tăng Hội là sinh ra ở Giao Châu vào thế kỷ thứ 3, được Phật Giáo Việt Nam ghi nhận là Thiền sư đầu tiên, người có công đặt viên gạch đầu tiên cho sự phát triển Phật Giáo ở Việt Nam.

Theo cuốn “Tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam” của Lê Mạnh Thát thì cha ông là người nước Khương Cư (Sogdiana) nằm giữa hai sông Amu Darya và Syr Darya (ngày nay nằm ở vùng biên giới Afganistan, Uzbekistan và Tajikistan) đến Giao Châu buôn bán, còn mẹ ông là người Việt.

Năm Khương Tăng Hội lên 10 tuổi thì cha mẹ qua đời, ông liền xuất gia và tu học rất tinh tấn, giỏi cả tiếng Hán lẫn tiếng Phạn. Ông xây dựng đạo tràng, huấn luyện đồ chúng, phiên dịch sách. Trung tâm Phật Học được lập ở chùa Diên Ứng, còn gọi là chùa Dâu hay chùa Pháp Vân, ở thủ phủ Luy Lâu (Bắc Ninh ngày nay).

Chùa Dâu

Chùa Dâu bị chiến tranh phá hủy, nay được xây dựng lại. (Ảnh từ internet)

Năm 247 ông đến Kiến Nghiệp kinh đô nước Ngô (nay là Nam Kinh, Trung Quốc) để truyền Pháp, tiếng tăm vang đi khắp nơi. Lúc này Vua nước Ngô là Tôn Quyền vốn không tin Phật Pháp nên cho gọi Khương Tăng Hội đến chất vấn.

Kết quả sau đấy Tôn Quyền đã bị thuyết phục bởi Phật Pháp, cho phép Khương Tăng Hội được xây dựng đạo tràng cũng như các cơ sở Phật học, từ đó Phật Giáo phát triển sâu rộng ở nước Ngô.

Nhiều người vẫn tin rằng Phật Giáo truyền vào Trung Quốc là từ khi Bồ Đề Đạt Ma đến vào thế kỷ thứ 5. Thế nhưng trước đấy 2 thế kỷ, Khương Tăng Hội đã đến Trung Quốc truyền Phật Pháp ngay tại kinh đô nhà Ngô (thời Tam Quốc) tức thành phố Nam Kinh ngày nay.

Ánh Sáng

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc