Home » Danh nhân, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Những người anh hùng trung nghĩa nhất trong lịch sử

Người xưa xem chữ “trung” rất quan trọng để nhìn nhận một người, dẫu là tìm người bạn tri kỷ, thuộc hạ giúp mình, nhân tài giúp nước thì chữ “trung” đều được đặt ở trên hết.

Các vua qun tướng lĩnh ngảy xưa khi tìm người giúp mình thì xem chữ “trung” là rất quan trọng. Người vị kỷ nhiều tư tâm và tà niệm thì bất trung, người trung thành thì trong tâm ngay chính, có thể thể hiện ra ở khuôn mặt.

Vậy thế nào là “trung?

Người việt thường hay nói “chữ nghĩa” có nghĩa là chữ phải đi đôi với nghĩa. Không như ngày nay, ngày xưa người Việt dùng chữ tượng hình nên chữ viết có nghĩa, muốn biết chữ nào ý có nghĩa gì thì chỉ cần nhìn chữ là biết ngay.

Chữ “trung” 忠 gồm chữ 中 (trung tâm, ở giữa) ở trên và chữ 心 (tâm) ở dưới. Trong đó chữ 中 ở trên do chữ khẩu口 và một nét sổ xuống hợp thành, nét sổ xuống chia đôi chữ khẩu mang ý nghĩa làm việc phải vô tư, công tâm và minh bạch, công bằng không thiên vị.

Nét sổ thẳng đứng xuống vào chữ khẩu cũng mang ý nghĩa lời nói cần nhất quán, trước sau như một.

Tất cả những điều trên được nâng đỡ bởi nền tảng là chữ tâm 心 ở dưới mang ý nghĩa cần ghi nhớ sự trung thành vô tư không vụ lợi.

Trong lịch sử Việt Nam thế giới có nhiều bậc anh hùng đã thể hiện được nội hàm của chữ “trung” này. Điển hình nhất là Nhạc Phi thời nhà Tống của Trung Quốc, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thời nhà Trần của Đại Việt.

Nhạc Phi tinh trung báo quốc

Nhạc Phi thời Nam Tống không chỉ trung thành với Hoàng Đế của mình, với Giang Sơn, mà còn trung thành với cả bách tính.

Năm 1126 quân Kim nam tiến đánh Tống bắt được cả vua Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông cung rất nhiều phi tần, công chúa, tất cả đến vài nghìn người mang về nước Kim.

Vợ chồng Tần Cối cũng bị bắt mang về Kim trong thời gian này, và tỏ lòng thần phục vua Kim. Lúc này Trong số hoàng thân nhà Tống có Triệu Cấu may mắn thoát được chạy xuống phía nam, lên ngôi Vua gọi là Tống Cao Tống lập ra nhà Nam Tống.

Nhà Kim liền thả Tần Cối về nước để Tần Cối nắm lấy quyền hành nhà Nam Tống, có cơ hội để dâng cả Giang Sơn nhà Tống cho nước Kim. Tần Cối về nước được thăng dần lên chức Tể Tướng.

Năm 1130 tướng Kim là Ngột Truật dẫn đại quân tiến xuống phía nam, vượt sông Trường Giang đánh Tống, Nam Tống đứng trước nguy cơ diệt vong. Tuy nhiên đội quân nước Kim bị chặn lại bởi nhà Tống vẫn còn người anh hùng, đó là Nhạc Phi.

Nhạc Phi trong tay chỉ có 4 vân quân nhưng đã đánh tan đại quân của Ngột Truật, đồng thời đánh bại quân Kim ở khắp nơi chẳng mấy chốc thu lại một nửa Giang Nam (vùng đất phía nam sông Trường Giang) cho Nam Tống.

Năm 1136 Nhạc Phi dẫn quân đánh bại quân Kim thu hồi lại các vùng đất của Nam Tống. Ông xây dựng đội quân Nhạc Gia kỷ luật có lúc lên đến 20 vạn người, quy tụ hầu hết các anh hùng lúc đó, trở thành đội quân chủ lúc đánh Kim lúc bấy giờ.

Không chỉ “trung” với Vua, Nhạc Phi còn thể hiện lòng “trung” với cả bách tính, ông kỷ luật quân đội rất nghiêm, chủ trương răn dạy quân sĩ: “Đống tử bất sách ốc, ngạ tử bất đả lỗ” nghĩa là “Chết rét không cướp nhà, chết đói không cướp lương thực”. Nhạc Phi nhiều lần cho con trai là Nhạc Vân lấy lương thực trong quân cứu dân khiến sinh linh nước Tống đội ơn sâu.

Tượng Nhạc Phi trong miếu thờ Nhạc Phi ở Hàng Châu. Bốn chữ trên bảng là “Hoàn ngã hà sơn” – “Trả lại núi sông của ta”. (Ảnh từ minghui.org)

Tượng Nhạc Phi trong miếu thờ Nhạc Phi ở Hàng Châu. Bốn chữ trên bảng là “Hoàn ngã hà sơn” – “Trả lại núi sông của ta”. (Ảnh từ minghui.org)

Quân Nhạc Gia đánh thắng đến đâu, dân chúng đều mang đồ ăn đến cùng quân NHạc Gia mừng chiến thắng. Mỗi khi công phá được một thành trì, dân chúng đứng hai bên đường hoan nghênh, nhiều người còn quỳ lạy cảm tạ mãi không dậy.

Khi quân sĩ bị bệnh, Nhạc Phi đích thân đến thăm hỏi; gia đình binh sĩ gặp khó khăn, Nhạc Phi đề xuất quan địa phương  tặng nhiều lụa là gấm vóc; chế độ thưởng phạt công minh khiến Nhạc Gia quân rất hùng mạnh.

Nhạc Vân dù tuổi còn trẻ nhưng chỉ duy đội tinh binh trong Nhạc Gia quân, luôn đi tiên phong đánh đâu thắng đấy, lập nhiều công trạng. Dù thế mỗi khi ghi công trạng báo cho triều đình, Nhạc Phi đều ghi rõ công lao của các binh tướng mà không nhắc gì đến công trạng con trai mình.

Thời đấy các tướng quân hay quan viên có một chút chức quyền thì đều có 5 thê 7 thiếp, tuy nhiên Nhạc Phi luôn chung thủy duy nhất với người vợ của mình. Ngô Giai từng tìm một cô gái con nhà danh sỹ tặng cho Nhạc Phi, ông đứng sau tấm bình phong nói “Người nhà tôi đều mặc áo vải, ăn thức ăn thô dở, nếu có thể đồng cam cộng khổ thì xin mời ở lại, còn nếu không tôi không dám giữ”, rồi cho người đưa cô gái này trả lại.

Thế nhưng nhiều người nói không nên làm tổn thương mối gia tình với Ngô Giai, Nhạc Phi đáp rằng: “Nay mối nhục của đất nước còn chưa rửa sạch được, phải đâu là lúc đại tướng an nhàn vui chơi?”. Sau này Ngô Giai biết chuyện lại càng thêm kính trọng Nhạc Phi.

Năm 1137 quân của Nhạc Phi đánh bại quân chủ lực của Kim tại Yển Thành, Toánh Dương. Nhạc Phi cho quân vươt sông truy kích quân Kim để thu về trọn vẹn Giang Sơn cho nhà Tống, thậm chí binh sĩ hăng hái muốn tiến sang nước Kim để cứu vua Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông: “Tiến đánh phủ Hoàng Long (kinh đô nhà Kim) xong, cùng chư quân thỏa thích uống rượu.” 

Để cứu vãn tình thế, Kim Ngột Truật viết thư cho Tần Cối nói rằng: “Triều đình nhà ngươi xin cầu hòa với triều đình Đại Kim ta, nhưng Nhạc Phi cứ muốn đoạt Trung Nguyên khỏi tay chúng ta. Ngươi nhất định phải tìm cách giết Nhạc Phi, chúng ta mới đồng ý nghị hòa”.

Tần Cối cũng sợ nếu Nhạc Phi tiến ra bắc, âm mưu hàng quân Kim của mình bị bại lộ, nên nói với vua Tống Cao Tông rằng nếu NHạc Phi tiến ra bắc, quân Kim thua trận phải nghị hòa trao trả lại vua vua Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông, thì Đế vị của Tống Cao Tông sẽ mất.

Vua Tống Cao Tông nghe lời Tần Cối trong một ngày liên tiếp ra 12 đạo kim bài buộc Nhạc Phi lui quân, Nhạc Phi than thở: “Thập niên nỗ lực, hủy vu nhất đán! Xã Tắc Giang Sơn, nan dĩ trung hưng! Kiền khôn thế giới, vô do tái phục!” nghĩa là “Mười năm gắng sức, hủy hết một khi! Giang sơn xã tắc, khó bề trùng hưng! Càn khôn thế giới, vô phương hồi phục!”

Chưa dừng lại ở đó Tần Cối cho một số gian thần vu cáo Nhạc Phi và phó tướng là Trương Hiến làm phản lên triều đình. Vua Tống Cao Tông nghe tin thì tức giận liền bắt Nhạc Phi cùng con trai là Nhạc Vân và phó tướng Trương Hiến vào ngục.

Vì không có đủ chứng cớ để khép tội Nhạc Phi, nên Tần Cối đã tra tấn ông rất dã man nhằm buộc ông nhận tội, nhưng Nhạc Phi trước sau như một quyết không nhận tội thể hiện tấm lòng tận trung với Vua.

Thuộc hạ của Nhạc Phi là Trương Bảo chuẩn bị mọi kế hoạch để cứu thoát 3 người ra khỏi nhà tù, ông vào thăm Nhạc Phi rồi theo kế hoạch chuẩn bị sẵn để đánh cứu cha con Nhạc Phi ra ngoài.

Thế nhưng Nhạc Phi đã từ chối, ông nói: “Từ xưa trung thần không sợ chết, thiên nhật sáng soi, để xem kẻ gian thần kia có thể hưởng thụ được bao lâu!” Trương bảo lại hỏi Nhạc Vân và Trương Hiến thì họ đều trả lời rằng: “Là bề tôi thì tận trung, là con thì tận hiếu, cha không ra, 2 người chúng ta làm sao ra ngoài được!”

Dù rất nhiều tiếng nói trong triều đình và dân chúng yêu cầu thả cha con Nhạc Phi nhưng Tần Cối đều không nghe. Những cực hình mà Nhạc Phi phải chịu đựng là điều không sao tưởng tượng nổi, cuối cùng ông bị lột da sống, nhưng dù thế ông vẫn không nhận tội thể hiện sự chính trực cũng như lòng trung của mình.

Cuối cùng Nhạc Phi, Nhạc Vân và Trương Hiến bị khép tội chết trong sự khóc thương của muôn dân trăm họ.

Nhạc Phi kiên trinh bất khuất, tinh trung báo quốc, thương dân như con, trở thành người anh hùng mãi mãi được nhân gian truyền tụng. Người dân tại Tây Hồ, Hàng Châu tu tạo Nhạc phần, Nhạc miếu, vĩnh viễn tưởng nhớ về ông. Một bức tượng Nhạc Phi mặc áo giáp, trên đầu trương một tấm biển đề mấy chữ “Hoàn ngã hà sơn” (nghĩa là trả lại Giang Sơn cho ta)

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Năm 1237 vua Trần Thái Tông mãi vẫn chưa có con, điều này khiến nhiều tôn thất nhà Trần lo lắng hậu vận nhà Trần không có người nối dõi. Lúc này anh ruột của Vua Trần Thái Tông là Trần Liễu có vợ là bà Thuận Thiên đang có thai 3 tháng.

Trần Thủ Độ liền ép bà Thuận Thiên phải làm vợ của vua Trần Thái Tông, tức ép Vua phải lấy chị dâu đang mang thai

Bị mất vợ, Trần Liễu tức giận tạo phản, bất ngờ đem quân đánh chiếm kinh thành. Trần Thủ Độ nghi ngờ nên có đề phòng sẵn, quân của Trần Liễu chưa đến kinh thành thì đã bị bao vây.

Trần Liễu thua chạy trốn, biết chỉ có Vua mới cứu được mình, liền hẹn Vua tới sông cái rồi đem thân tới đầu hàng, khi Trần Thủ Độ tới thì vua Thái Tông hết lòng che chở cho anh mình, nhờ đó Trần Liễu thoát tội. Trong khí đó các quân tướng đi theo Trần Liễu thì đều bị bắt và xử chém chết hết cả.

Chỉ một mình An Sinh Vương Trần Liễu thoát chết về Ngũ Yên sinh sống, còn tất cả những ai theo ông đều chết cả, vì thế ông rất yêu thương con cái của những thuộc tướng trung thành với mình, tìm người giỏi vỏ nhất về để chỉ dạy, đến khi lớn lên họ trở thành đội quân Ngũ Yên tinh nhuệ nhất trong sử Việt.

Đồng thời cho con trai của mình là Trần Quốc Tuấn, đến kinh thành Thăng Long ăn học ở nhà em gái mình là Thụy Bà công chúa, tìm thầy giỏi về dạy học cho Quốc Tuấn, nhờ đó ngay từ thời trẻ Trần Quố c Tuấn đã giỏi võ và thông thạo binh pháp. Trần Liễu hy vọng rằng Trần Quốc Tuấn có trong tay đội quân tinh nhuệ Ngũ Yên sẽ phục thù được cho mình.

Năm 1251 An Sinh Vương Trần Liễu qua đời, đã trăng trối với Trần Quốc Tuấn rằng: “Con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được.”

Khi đại quân Mông Cổ 3 lần tiến đánh Đại Việt, Trần Quốc Tuấn giữ chức Tiết chế binh mã, có nhiều cơ hội lên ngôi Vua thực hiện lời trăng trối của cha mình, nhưng ông đều lấy Giang Sơn Xã Tắc làm trọng hết lòng đem tài thao lược lần lượt 3 lần đánh bại quân Mông Cổ , thể hiện là con người trung nghĩa hiếm nhất trong lịch sử.

Nhất là lần thứ hai Mông Cổ tiến đánh Đại Việt, 50 vạn quân do Thoát Hoát và A Lý Hải Nha từ phía bắc tiến xuống, 20 vạn quân của Ô Mã Nhi bị sa lầy ở Chiêm Thành từ phía nam đánh ngược lên.

Đại Việt hai đầu thọ địch như ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ triều đình lúc này đều chỉ còn biết dựa vào tài cầm quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Thế nhưng lúc ấy nhiều người nhắc lời lời trăng trối của An Sinh Vương Trần Liễu khi xưa để Hưng Đạo Vương nhân cơ hội này tìm cách phục thù lên ngôi Vua. Thế nhưng ông chỉ để tâm đánh bại quân Mông Cổ mà không đoái hoài gì đến những lời nhắc này.

Thấy vậy con ông là Trần Quốc Tảng có nhắc lại lời trăng trối của An Sinh Vương Trần Liễu, muốn cùng ông cướp ngôi vua, ông nổi giận rút gươm toán chém đứa con này. Nhiều người phải phải can ngăn ông mới thay đổi ý định nhưng từ đó kiên quyết không gặp Quốc Tảng, thậm chí dặn dò sau này ông chết, đậy nắp quan tài rồi mới cho Tảng vào viếng.

Nhờ có một người trung nghĩa như thế, Đại Việt mới có cơ hội 3 lần đánh tan đội quân kiêu hùng nhất trong lịch sử, khắc ghi điểm sáng chọi lọi trong lịch sử thế giới. Đồng thời đưa người anh hùng Trần Quốc Tuấn trở thành con người trung nghĩa hiếm có bậc nhất trong lịch sử thế giới.

Hưng Đạo Vương

Tượng Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở Nam Định. Ảnh: Ditichlichsuvanhoa.

Lý Thuấn Thuần

Lý Thuấn Thuần giữ chức “Tam đạo Thủy quân Thống chế sứ” nghĩa là “Tư lệnh ba đạo Hải quân” của Triều Tiên vào cuối thế kỷ 16. Ông là người thiết kế tàu con rùa nổi tiếng trong lịch sử, giúp thủy quân Triều Tiên làm chủ hoàn toàn vùng biển của mình, nhiều lần đánh bại các tàu chiến của Nhật Bản.

Lãnh chúa Hideyoshi sau khi thống nhất Nhật Bản muốn tiến đánh Triều Tiên, nhưng rất lo ngại Lý Thuấn Thuần. Để loại bỏ vị tướng tài này, Hideyoshi đã sử dụng kế phản gián khiến Lý Thuấn Thuần bị hiểu lầm khiến ông bị mất chức, bị hạ làm binh nhì tức lính cấp bậc thấp nhất. Tuy nhiên dù từ vị tướng nổi danh chỉ huy 3 đạo thủy quân bị bãi chức làm binh nhì thấp nhất, ông vẫn thực hiện công việc của một người lính, thể hiện tấm lòng tận trung của mình.

Không còn Lý Thuấn Thuần chỉ huy, sau đó thủy quân Triều Tiên bị quân Nhật tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn 13 tàu may mắn thoát được. Mất thủy quân, lại đứng trước tình cảnh quân Nhật tiến đánh vào vùng biển Hoàng Hải để tiến vào kinh thành, vua Triều Tiên hoảng sợ vội vàng phục chức cho Lý Thuấn Thuần.

Lúc này Triều Tiên chỉ còn 13 tàu cùng 1.500 quân để ngăn đại quân Nhật Bản, đây là điều không thể, nhiều người can ngăn Lý Thuần Thuần nhận chức vụ này. Thế nhưng đứng trước cảnh Giang Sơn lâm nguy, Lý Thuấn Thuần vẫn phụng chỉ lãnh sứ mệnh gian nan này. Điều này thể hiện tấm lòng trung nghĩa vì triều đình và Giang Sơn Xã Tắc trước sau như một của ông.

Để có thể dùng 13 tàu chặn cả đội quân hàng trăm tàu Nhật Bản, Lý Thuấn Thuần tìm và chọn vùng biển Myeongnyang làm nơi quyết chiến. Đây là eo biển nhỏ, nên nếu quân Nhật tấn công thì chỉ tấn công được mặt chính diện, chứ không thể dựa vào số đông mà bao vây 3 mặt được; mặt khác nơi đây có nhiều dòng nước xoáy mạnh, nếu tàu quân Nhật vào đây sẽ rất khó xoay sở trước những dòng nước xoáy này.

Lý Thuấn Thuần hàng ngày tìm hiểu các dòng chảy, rồi tính toán vị trí bố trí các tàu của mình.

Quân Nhật tấn công vào eo biển Myeongnyang với 133 tàu chiến loại lớn và 200 tàu nhỏ làm hậu cần vả sẵn sàng tham chiến. Lý Thuấn Thuần lệnh cho 13 tàu của mình tiến đến vị trí đã chuẩn bị từ trước.

13 tàu Triều Tiên cùng tiến lên, thế nhưng bất ngờ xảy ra, nhận thấy các tàu Nhật Bản quá đông và hùng mạnh, 12 tàu Triều Tiên sợ hãi bất ngờ chạy chậm dần rồi đứng hẳn lại, chỉ còn duy nhất tàu của Lý Thuấn Thuần vẫn tiến lên.

Lúc này Ly Thuấn Thuần hiểu rằng nếu mình cũng dừng lại thì sẽ mất hết tất cả, Giang Sơn sẽ mất về tay quân Nhật, vì thế dù chỉ một một tàu của mình ông vẫn lệnh tiến lên, thể hiện tấm lòng trung trinh quả cảm của mình.

Ông viết trong hồi ký của mình như sau: “Tàu của ta đơn độc trước quân địch. Chỉ có mình tàu của ta nổ súng và bắn tên. Không có chiếc tàu nào khác tiến lên, vì thế ta không chắc chắn về kết quả của cuộc chiến. Tất cả những tướng khác đều muốn chạy trốn, vì họ biết rằng trận chiến này họ phải đối mặt với một lực lượng khổng lồ”.

Lý Thuấn Thuần cũng không trách bất kỳ ai đã cho tàu của họ dừng lại, bởi ông hiểu rằng đối mặt với lực lượng to lớn lại vượt trội hơn mình hàng chục mình thì khó mà có thể đòi hỏi người khác cũng giống như mình.

Lý Thuấn Thuần cho tàu của mình vào vị trí chuẩn bị từ trước, tàu Nhật thấy phía Triều Tiên chỉ có 1 tàu thì hăm hở tiến lên. Tuy nhiên do eo Myeongnyang nhỏ hẹp, các tàu Nhật đi sát lại gần nhau, khó di chuyển, lại gặp phải dòng nước xoáy khiến chúng va vào nhau, tàu Nhật trở thành mục tiêu thuận lợi cho pháo của Lý Thuấn Thuần.

Lúc này 12 tàu còn lại của Triều Tiên thấy tình hình có chiều hướng thuận lợi, vì các tàu Nhật Bản bị các dòng chảy cản trở nên tiến rất chậm, nên cho tàu của mình tiến lên vào vị trí của mình rồi cùng bắn vào các tàu của Nhật Bản.

Các tàu Nhật Bản đông đúc nên cùng nhau bắn vào tàu Triều Tiên và tiến đến tàu Lý Thuần Thuần đang đứng ở vị trí cao nhất trong số 13 tàu Triều Tiên, ném móc neo để chuẩn bị lên tàu. Đúng lúc đó các dòng nước xoáy mạnh bật trở lại khiến các tàu Nhật bị trôi ngược trở lại.

Nhận thấy không thể tiến được, các tàu lại nằm trong tầm bắn của tàu Triều Tiên, nên quân Nhật quyết định phải rút lui. Lý Thuấn Thuần cho quân truy kích theo quân Nhật và tiêu diệt thêm nhiều tàu nữa.

Trận đánh tại eo biển Myeongnyang được xem là trận đánh chênh lệch nhất trong lịch sử hải quân thế giới, trận đánh này cũng thể hiện tấm lòng trung trinh quả cảm hiếm có của Lý Thuấn Thuần.

Ngày nay người dân Hàn Quốc đã chọn nơi trang trọng nhất của quảng trường Quảng Hòa Môn ngay tại trung tâm thủ đô Seoul để xây dựng tượng Lý Thuấn Thuần. Vị tướng quân cao lớn cúi xuống mỉm cười hiền hòa với người dân Hàn Quốc.

Trần Hưng

Theo trithucvn.net


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc