Home » Danh nhân, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Đại tướng quân chỉ dùng một chữ “Nhẫn” mà bách chiến bách thắng (phần 3)

Năm 233 TCN nước Triệu bị mất mùa đói kém khiến suy yếu, lương thực không đủ, cỏ khô lại không đủ cho ngựa ăn. Lợi dùng tình thế này năm 232 TCN quân Tần lại chia làm 2 cánh đánh Triệu, một ngả qua Lang Mạnh, cánh chủ lực tiến vào đất Nghiệp

Dù quân Tần rất mạnh nhưng Triệu U Mục Vương lại lệnh cho Lý Mục phải đánh tốc chiến tốc thắng, vì trong hoàn canh khó khăn, lại thiếu lương không thể đánh lâu dài.

>> Đại tướng quân chỉ dùng một chữ “Nhẫn” mà bách chiến bách thắng (Phần 1)

>> Đại tướng quân chỉ dùng một chữ “Nhẫn” mà bách chiến bách thắng (Phần 2)

Lý Mục lại dùng “Nhẫn” đánh bại quân Tần

Lý Mục quyết định phải đánh bại đội quân chủ lực của Tần ở Nghiệp thành trước, ông sai phó tướng Tư Mã Thượng cố thủ ở Kinh thành Hàm Đan, còn ông cùng số lớn quâ lớn nhử quân Tân tiến theo hướng bắc.

Quân Tần tiến đánh cánh quân Lý Mục, muốn tiêu diệt đa số quân Triệu, Lý Mục một lần nữa ùng “Nhẫn”, vừa đánh vừa lùi theo hướng bắc nhằm tiêu hao dần binh lực của Tần mà lại bảo toàn được binh lực của mình. Mà phương bắc lại là đại bản doanh của Lý Mục từ khi ông đến nơi đây cầm quân đánh Hung Nô. Ông yêu thương binh lính và dân chúng, nên mọi người đều nhớ ơn ông mà ủng hộ lương thảo. Lý Mục càng rút về bắc, quân Triệu lại càng được tiếp tế lương thão hậu cần đầy đủ hơn.

Trong khi đó quân Tần càng tiến sâu đến phương bắc thì vừa hao tổn binh lực, quân đội cũng phải kéo dãn mất liên lạc với nhau.

Khi qua Tần đuổi theo đến Phiên Ngô ở phướng bắc, nhận thấy mũi tiến quân này của Tân đã dàn trải tách khỏi cánh quân phía nam, quân Tần đuổi theo lâu ngày cũng rất mệt mỏi. Lý Mục cảm thấy nắm được phần thắng mới cho quân dừng lại đón đánh, quân Tần dù đông hơn nhưng bị đánh cho tan nát.

Cánh quân còn lại của Tần tiến về phía Kinh đô Hàm Đan, nhưng phó tướng Tư Mã Thượng thủ chắc khiến quân Tần không thắng được. Lại nghe tin cánh quân chủ lực đuổi theo Lý Mục bị tiêu diệt thì hốt hoảng, vì nếu Lý Mục đến sẽ không chống cự, liền cho quân rút về nước.

Lần này nước Triệu gặp thiên tai mất mùa đầy khó khăn, nên nhận lệnh phải đánh nhanh thắng nhanh, Lý Mục dùng “Nhẫn” mà vẫn đảm bảo đánh nhanh thắng nhanh theo lệnh của Vua.

Tin quân Tần thất trận bay về Kinh thành Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng bàng hoàng không ngờ nước Triệu giờ đây rất yếu, mà quân Tần lại bại trận nhanh đến thế.

Không sao đánh được nước Triệu, năm 230 TCN Tần Thủy Hoàng cho quân đánh bại được nước Hàn. Cũng năm này nước Triệu có động đất lớn, lại bị mất mùa đói kém, nhân cơ hội này Tần Thủy Hoàng lại quyết định đánh Triệu.

Nước Tần lên xảo kế trừ khử Lý Mục

Triệu và Hàn là 2 nước có vị trí quan trọng, vì chiếm được 2 nước này sẽ có chung biên giới với tất cả các nước còn lại, vì thế là cửa ngõ quan trọng để thu phuc thiên hạ. Chiếm được 2 nước này thì tiến có thể công, thoái có thể thủ. Nay chiếm được Hàn rồi, tiếp theo cần làm là nước Triệu.

Bản đồ thời chiến quốc năm 260 TCN. (Ảnh: Sholokhov, Benjamin Trovato, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Bản đồ thời chiến quốc năm 260 TCN. (Ảnh: Sholokhov, Benjamin Trovato, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Tuy nhiên Tần Thủy Hoàng cũng hiểu rằng nếu còn Lý Mục thì không sao thu phục lục quốc được, ông bàn với các đại thần rằng: “Không trừ được Lý Mục, khó có thể công hạ được Triệu quốc”.

Các đại thần liền hiến kế ly gián nhằm trừ bỏ Lý Mục, cuối cùng quyết định dùng vàng để thuyết phục Thừa tướng Quách Khai ly gián Lý Mục.

Vương Ngao được giao vạn cân vàng đến Triệu, ông ta đưa vàng cho Thừa tướng Quách Khai nhờ liên kết với các quan chủ chốt để sẵn sáng giúp đỡ nước Tần khi cần.

Lý Mục lại dùng ‘Nhẫn” chặn đứng quân Tần

Năm 229 TCN Tần Thủy Hoàng dùng đại danh tướng nước Tần là Vương Tiễn cùng 10 vạn đại quân chia làm 3 cánh hình thành gọng kìm bắc nam quyết thu phục nước Tirệu bằng được.

Một cánh do Vương Tiễn thống lĩnh vượt Thái Hành Sơn tiến vào miền trung nước Triệu; Một cánh khác do Dương Đoan Hòa chỉ huy đánh vao phía bắc nước Triệu rồi đến Kinh đô Hàm Đan; Cánh còn lại của Lý Tín tấn công quận Đại ở phía bắc.

Nước Triệu mấy năm liên tiếp thiên tai mất mùa, lai chiến tranh liên miên nên rất yếu,  Triệu U Mục vương dốc hết quân giao cho Lý Mục chống quân Tần.

Lý Mục đóng trại dựa vào núi Hôi Tuyền ngăn cản quân chủ lực của Vương Tiễn, khiến quân Tần không sao tiến được.

Lý Mục cùng Vương Tiễn đều là đại tướng quân của hai nước, đều là những danh tướng bậc nhất thời Chiến quốc. Lý Mục dù quân ít và yếu hơn, nhưng dùng “Nhẫn” thực hiện “trúc lũy cố thủ” tránh đánh trực diện, nên cầm chân quân Tần hết lần này đến lần khác, khiến danh tướng Vương Tiễn bế tắc không sao tiến được.

Tần thưc hiện xảo kế

Vương Ngao liền đến Hàm Đan gặp Quách Khai, nói Quách Khai cần tung tin cho Triệu U Mục vương rằng Lý Mục tự ý hòa đàm với đại tướng Vương Tiễn, đồng ý quy thuận theo Tần, đổi lại Lý Mục có được đất Đại làm nước riêng. Vương Ngao cũng báo Vương Tiễn ngừng chiến để hòa đàm với Lý Mục để Triệu U Mục vương tin là thật

Triệu U Mục vương nghe tin thì sững sờ, liền cho người đi kiểm tra, thì thấy quả thật có chuyện Lý Mục có qua lại với Vương Tiễn, sau đó thì thấy quân Tần nhổ trại chuẩn bị rút.

Triệu U Mục vương liền bạn bạc với Quách Khai, quyết định để Triệu Thông và Nhan Tụ thay Lý Mục. Đồng thời phong cho Lý Mục làm Tướng quốc để không nghi ngờ và có cớ gọi về.

Theo “Đông Chu liệt quốc chí” Tư Mã Thượng được giao cầm tiết đến núi Hôi Tuyền báo cho Lý Mục. Tuy nhiên Lý Mục nói rằng cuộc chiến chống Tần vô cùng quan trọng, không thể giữa chừng bỏ về nhận chức tước bổng lộc được.

Tư Mã Thượng cũng nói Lý Mục chớ về Kinh thành: “Quách Khai gièm tướng quân muốn tạo phản, Triệu vương nghe theo, đòi tướng quân về làm tướng quốc, chỉ là lời nói dối mà thôi!”

Lý Mục liền quyết định dẫn quân về Triều diệt Quách Khai nội phản, tuy nhiên Tư Mã Thượng nói: “Tướng quân mang binh xâm phạm cung cấm, người biết cho là trung, người không biết cho là phản, chỉ làm cho kẻ gièm pha có cớ để nói”.

Lý Mục treo tướng ấn rồi một mình trốn chạy. (Tranh: Winnie Wang, Vision Times tiếng Trung)

Lý Mục treo tướng ấn rồi một mình trốn chạy. (Tranh: Winnie Wang, Vision Times tiếng Trung)

Lý Mục đành từ biệt các tướng sĩ thân thiết theo ông lâu này rồi bỏ trốn. Triệu Thông đến nơi thấy Lý Mục trốn rồi liền sai đám võ sĩ truy tìm rồi giết được Lý Mục.

Quân Triệu theo lý Mục xưa nay vốn thân thiết với ông như cha con, nay thấy Lý Mục bị hại mà phải chết thì uất ức đào ngũ gần hết, doanh trại thưa thớt. Nhờ đó mà Vương Tiễn dễ dàng đánh bại quân Triệu, giết được Triệu Thông.

Quân Tần tến đến Hàm Đan, Quách Khai lại khuyên Triệu U Mục vương nên đầu hàng. Nước Triệu đến đây bị diệt.

Thừa tướng Quách Khai được Tần Thủy Hoàng cho làm khách khanh, nhưng do nhiều vàng quá không mang theo hết phải dấu trong hầm nhà. Sau khi làm khách khanh ở Tần một thời gian, ông ta xin về nước để mang theo của cải, trên đường mang theo gia tài đến Tần thì bị cướp giết chết.

Đông Chu liệt quốc chép rằng: “Quách Khai chứa vàng nhiều quá, không thể mang đi theo được, bèn cho cả vào hầm nhà riêng ở Hàm Đan. Khi việc đã xong, xin vua Tần cho nghỉ ít lâu về Triệu để vận tải gia tài. Vua Tần cười mà cho về. Về đến Hàm Đan, mở hầm lấy vàng, chở lên mấy xe, giữa đường bị kẻ cướp giết chết, lấy hết vàng đem đi mất”.

Phẩm cách uy đức vang danh đến hậu thế, hậu duệ của Lý Mục cũng nhận được sự tôn kính

Lý Mục là danh tướng nổi tiếng, dùng một chữ “Nhẫn” mà trăm trận trăm thắng, dân chúng và binh lính đều hết lòng tôn kính ông. Hưởng phúc của ông, hậu duệ của ông sau này cũng nhận được sự tôn kính.

Tần Thủy Hoàng thu phục lục quốc, thống nhất Trung Hoa. Nhưng sau khi Tần Thủy Hoàng mất, lục quốc lại nổi lên khôi phục đất cũ. Cháu nội của Lý Mục là Lý Tả Xa trở thành mưu sĩ được trọng dụng ở nước Triệu, được phong làm Quảng Vũ Quân

Năm 204 TCN Hàn Tín thống lĩnh quân Hán đưa quân vượt Thái Hành Sơn tiến đánh nước Triệu. Triệu Vương Yết cùng đại tướng Trần Dư và mưu sĩ Lý Tả Xa đưa quân chống lại.

Lý Tả Xa lên kế sách đánh bại quân Hán, tuy nhiên Triệu Vương Yết lại nghe theo kế sách của Trần Dư chứ không theo kế của ông. Kết quả quân Triệu dù đông hơn nhưng bị Hàn Tín bày “trận bố thủy” đánh cho thảm bại.

Đại tướng Trần Dư bị diệt, Triệu Vương Yết bị bắt. “Trận bối thủy”, hay còn gọi là “trận Tỉnh Hình”, còn gọi là “trận Hàn Tín Phá Triệu” là trận đánh nổi tiếng lịch sử, đề cao tài dùng binh của Hàn Tín.

Chiến thắng, Hàn Tín trao thưởng ngàn lượng vàng cho ai bắt được Lý Tả Xa, quyết bắt ông bằng được. Sau khi bắt được Lý Tả Xa, biết ông là cháu nội danh tướng Lý Mục, nếu Triệu Vương nghe theo kế của ông thì quân Hán không thể thắng được, Hàn Tín cho cởi trói, tôn kính đối đãi ông như thầy.

Hàn Tín hỏi Lý Tả Xa sách lược đánh Yên, Tề. Lý Tả Xa nói rằng: “Quân Hán mỏi mệt, gặp phải quân Yên – Tề kiên cường chống trả, thắng bại khó đoán. Không bằng xếp giáp dừng binh, vỗ về dân Triệu, phái người dùng binh uy khuyên hàng, Yên – Tề có thể bình định” (Theo “Sử ký” của Tư Mã Thiên)

Hàn Tín nghe theo kế ấy, quả nhiên không cần dùng binh mà thu phục được nước Yên. Từ đó Lý Tả Xa ngày càng được xem trọng.

(Hết)

Trần Hưng

Theo trithucvn.org

 

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc